Farsi

8M-Aufruf-2020-FarsiHerunterladen

بدون کار ما هیچ چرخی در این دنیا نخواهد چرخید: ما این توانایی وقدرت را داریم که جلوی حرکت جهان را بگیریم
و آن را به طور بنیادی تغییر دهیم.
! فراخوان به اعتصاب بین المللی 8 مارس 2020
هشتم مارس روزمبارزه جهانی زن است. ده ها سال است که ما در این روز به خیابان می آییم تا از طرفی تجربیات
خود را به نمایش بگذاریم واز طرف دیگرکمبودهای اجتماعی را که ما روزانه با آن روبرهستیم را طرح کنیم.
ما همۀ زنان، زنان همجنسگرا، وزنان با دیگر گرایشات جنسی و غیره، بخشی از جنبش بین المللی زنان هستیم.
سال گذشته نیز میلیون ها نفردر سراسر جهان تظاهرات کردند. تنها در تظاهرات هامبورگ 10،000 شرکت کنندگان
زن و مرد حضور داشتند. ما میخواهیم در سال 2020 هم درا ینجا و هم در سراسر جهان ادامه داده و مجدداً خیابانها
! را اشغال وصند لی های دفاترو محل کار را خال ی بگذاریم. ما تظاهرات و اعتصاب خواهیم کرد
چه چ یزی ما را خشمگی ن می کند ؟
سالهاست که ما دراین جامعه با نگرانی شاهد زن ستیزی هستیم. وشاهدیم که ازاین اعمال ضد زن به عنوان „روابط“
نام برده میشودوآنرا بیخطروعادی جلوه میدهند. ازاین طریق تنها درسال 2018 درهامبورگ 9 زن و ترانس جان
باختند. ما دائما دراین روابط پدرسالارانه سرکوب و مورد سوء استفاده قرارمی گیریم. مجبوربه شنیدن اظهارات
سکسیستی وشاهد اهانت به همجنسگرایان وترانسها میباشیم. کارما در جامعه دست کم و نادیده گرفته میشود. ما هنوز
به طور متوسط 22 ٪ کمتر از مردان دستمزد و درآمد داریم، در حالی که ساعات بی شماری درخانه بدون حقوق به
کار امور تربیتی وآموزش کودکان، کارهای خانه و مراقبت و پرستاری مشغول میباشیم .
غالب ا در پیری فقر در انتظار ما زنان است، زیرا حقوق بازنشست گی ما ناچیز است وخرج زندگی ما را تأمین نمیکند.
ازما انتظار دارند و بایستی برای همۀ اطرافیان خود وقت داشته و آنها را مورد حمایت عاطفی قراردهیم، حتا اگر
مجبور به نادیده گرفتن نیازهای خود باشیم.
! ما زنان با تمام تفاوتهایی که با هم داریم، در یک مورد مشخص با هم مشترکیم: ما همه کارگر هستیم
چه با قلم، آچار، کامپیوتر و یا جارو در دست. چه از بابت ای ن کارها هزینه ای به ما پرداخت شود یا نه، ولی انتظار
می رود که ما همه این کارها را بدون نارضایتی و شکایت و بدون توجه به خواست و میل خود آزادانه انجام دهیم .
بنابراین آنچه که ما را متحد می کند، قدرت اعتصاب و کنار گذاشتن کاری است که ما انجام میدهیم، چه از بابت آن
! دستمزدی دریافت کرده باشیم و چه نکرده باشیم
ما ک ی هستیم ؟
ما انسانهای بسیار متفاوتی از بخشهای مختلف جامعه هستیم، قدرت ما در تنوع ماست. ما خواستار حق زندگی آزاد
درجامعه ای هستیم که حقوق برابر را برای هم ۀ اعضای آن تضمین کند.
ما درروز 8 مارس به خیابان می آییم تا اشتراکات خود را به نمایش کداشته و تجربیات غنی خود را آشکار کنیم.
زیرا درغیر ای ن صورت در بخش خصوصی همچنان پنهان و منزوی خواهیم ماند.
ما برای جامعه ای مبارزه میکنیم، که در آن همه آنچه را که نیاز دارند به دست بیاورند، جامعه ای که همه بتوانند
بدون ترس از تنوع وتفاوت خود زندگی کنند.
زیرا ما نمی خواهیم در سیستمی مبتنی بر رقابت، تبعیض و استثمار انسان و محیط زیست سهم برابر داشته باشیم. ما
برای جامعه ای با تحول بنیادین اجتماعی و فمینیسم ضد سرمایه دا ری مبارزه میکنیم.
ما چه می خواهیم ؟
اعتصاب فرصتی است برای همسو کردن مبارزات مختلف، اعلام همبست گی وهمکاری در فعالیت ها. ما برای جهانی
مبارزه میکنیم، که بتوانیم درآن مطابق مهارت و نیاز خود کاروزندگی کنیم ودر اجتماع برای هر کارو فعالیتی هم
ارزش قایل گردند. ما کارهای بدون دستمزد و نامرئی را قابل رؤیت خواهیم کرد. ما روابط خصوصی وخانوادگی را
اجتمایی خواهیم نمود، زیرا معتقدیم، که روابط خصوصی ، روابطی اجتماعی است. ما می خوا هیم خود در مورد
مسایل خودمان تصمیم بگیریم. و خود نیز به این پرسش که آیا اصلا میخواهیم کار کنیم، چه زمانی و چگونه میخواهیم
کارکنیم پاسخ بدهیم. زیرا هر ثانیه وقتی که در روزصرف میشود متعلق به ما است. ما خواستار به رسمیت شناختن و
بالا بردن ارزش مادی مشاغل در بخش مراقبت، تربیت و تعلیم اطفال و تمیز کاری هستیم. ما از حقوق کارگران
.جنسی دقاع میکنیم. ماجامعه ای میخواهیم که درآن همه بتوانند در رفاه و ایمنی زندگی کنند.
ما ازمبارزات همۀ افراد با هرگونه گرایش جنسی در سراسر جهان دفاع میکنیم، زیرا فقط ما جنسیت خود را
تشخیص وتعیین می کنیم. ما اجازه نمی دهیم كه دیگران برایمان تعیین کنند، که ظاهر ما بایستی چگونه باشد، چگونه
رفتاری داشنه باشیم و یا چگونه لباس بپوشیم. ما هرگزاجازه نمیدهیم که به ما توهین و یا حمله کنند.
ما خواهان پایان دادن به هر نوع خشونت هستیم. به حفاظت مردان نیازی نداریم وهرنوع حمله ای به تک تک ما،
حمله به همۀ مامحسوب میشود.
ما خود تصمیم می گیریم که با چه کسی رابطه و یا رابط ۀ جنسی داشته باشیم یا چه کسی را دوست بداریم. ما برای
اختیاردردست داشتن کنترل بدن خود مبارزه میکنیم وخود تصمیم می گیریم که آیا و درچه زمانی می خواهیم باردار
شویم یا چه زمانی جنین خود سقط میکنیم.
ما اجازه نمی دهیم که به ما برخورد تبعیض آمیز ونژادپرستانه اعمال شود. ویا جنسیت ما را به عنوان „زیبایی های
عجیب و غریب“ ملاک قراردهند. این که آیا شما می توانید نام ما را تلفظ کنید یا نه، تعیین کننده نیست ما تن به
سازگاری نخواهیم داد. فمینیسم ما ضد نژادپرستی است.
ما برای جامعه ای مبارزه میکنیم، که در آن هرکس بتواند آزاد باشد وهیچ کس مانع آزادی دیگری نگردد. جامعه ا ی
که درآن همۀ زنان، زنان همجنس گرا، زنان پناهجو، زنان با نقص عضو، و زنان وهمۀ انسانها با گرایشات مختلف
جنسی دارای حق اقامت، امنیت وحق مسکن مناسب باشند. ما خواهان جامعه ای فراتر از ملیت ومرزهستیم.
ما با کسانی که با فمینیسم ضدیت دارند، نژادپرستند، ضد سهیونیسم هستند، ضد سیندی و روما وضد مسلمان هستند
اعلام جنگ می کنیم.
اعتصاب چیست ؟
درمورد اینکه آیا حق اعتصاب سیاسی درآلمان وجود دارد یا نه، نظرات متفاوتی وجود دارد. وبه همین دلیل هم ما
باید خلاق ترعمل کنیم. روشهای زیادی برای مبارزه و درگیر شدن با مسایل اجتماعی وجود دارد. ما با همکاری و
همبست گی، مبارزات خود را بیشتر نمایان میکنیم. و با خواهش و تمنا از سیاستمداران و کارفرمایان اکتفا نکرده، بلکه
اعتصاب را همچنان به عنوان ابزاری مؤثر برای دستیابی به اهداف خود میدانیم. البته برا ی بیان خواسته های خود
اشکال متنوع مبارزاتی وجود دارد برای مثال، امتناع از درست کردن قهوه یا عدم انجام تمیزکاری تا امتناع از انجام
کار مزدی. بیایید فعال شویم و خود را سازمان دهیم. بگذارید مجامع مدارس، دانش آموزان، کارگاهای معلولین و
مجامع جوانان وکارآموزان را به مبارزه فرا بخوانیم. بیایید با همکاران، دوستان، مادربزرگ ها، مادران ، خاله و عمه
ها و خواهران خود صحبت کرده و آنها را به مبارزه دعوت کنیم. همه ما می توانیم در حوالی 8 مارس دست از کار
بکشیم واعتصاب کنیم. واز این طریق به حکومت فشار بیاوریم، در خیابان ها به تظاهرات بپردازیم واماکن عمومی
را به تصرف خود درآوریم. زمانی که مبارزات ما آشکار وقابل مشاهده شود، فضا ی عمومی متعلق به همه ما و
امکان دستیابی به مطالباتمان بیشترخواهد شد. بیایید ازپیشینیان وهمرزمان خود بیاموزیم، وبا همۀ امکانات ونیروی
لازم، برای فراهم آوردن زندگی بهتری برای همه مبارزه کنیم. به ما بپیوندید.
!تا اینک ه هر روزمان 8 مارس، روز زن گرد د
برگردان از آلمانی به فارس ی: زمان مسعودی